Mają Państwo wolne środki, które chcielibyście korzystnie zainwestować? Myślicie o inwestycji, która przyniesie wysoką stopę zwrotu przy relatywnie niskim ryzyku?

Jeśli tak, to inwestycja w branżę deweloperską z doświadczonym partnerem jest idealną propozycją dla Was.

inwestycja deweloperska

Jak działa taka inwestycja?

Posiadamy przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą być zrealizowane w formule udziału kapitałowego wniesionego przez wielu inwestorów. Mając relatywnie niewielkie zasoby kapitałowe oznaczają niestety ograniczone możliwości inwestycyjne. To oznacza, że nie można samemu zrealizować inwestycji np. deweloperskiej. Ale ze względu na dużą ilość inwestorów, tworzymy strukturę, dzięki której możecie Państwo stać się udziałowcem takiego przedsięwzięcia. Nawet gdy posiadacie relatywnie niewielkie zasoby kapitałowe. Na dodatek, możecie to zrobić jedynie z udziałem wybranego przez siebie notariusza w miejscu swojego zamieszkania!

Nawet 10% zwrotu z Twojego kapitału!

Dzięki temu uzyskacie ponadprzeciętną stopę zwrotu ze swojego kapitału. Na lokacie w banku możecie uzyskać mniej niż 1% odsetki od zainwestowanej kwoty. Trudno nazwać to zadowalającym dochodem. Tymczasem inwestycja w formie udziału w spółce deweloperskiej daje Wam stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 8-10% (zależnie od inwestycji). Na dodatek wypłacane w okresach kwartalnych lub półrocznych. Po realizacji swojego zysku wychodzicie Państwo ze spółki, bez żadnych obustronnych zobowiązań.

Co zrobić żeby zostać inwestorem w firmie deweloperskiej?

Formuła takiego rozwiązania polega na tym, że Lion Investments przedstawia inwestorom projekty inwestycyjne, które mogą być przez nich współfinansowane. W każdym przypadku przedstawiana jest inwestycja, jej analiza i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla inwestorów. Np. teaser inwestycyjny dla inwestorów z uwzględnieniem kluczowych parametrów inwestycji czy harmonogram rzeczowo-czasowy. Teaser inwestycyjny określa również poziom gwarantowanej stopy zwrotu dla udziałowców, oraz konkretne terminy wypłaty ich dochodu (np. kwartalne). Przypomina to rozwiązania stosowane przy wypłacie odsetek od obligacji, przy czym w przypadku inwestycji deweloperskiej poziom zysku jest zdecydowanie wyższy.

Do każdego projektu deweloperskiego tworzona jest deweloperska spółka celowa dedykowana jego realizacji. W spółce udziałowcem jest zwykle właściciel nieruchomości oraz główny inwestor oraz Państwo jako pozostali inwestorzy.

Lion Investments zajmuje się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do wejścia inwestorów do spółki deweloperskiej (deklaracje, oświadczenia, umowa spółki itp.). A następnie obsługą projektu w czasie jego realizacji, w tym reprezentowanie inwestorów w spółce, a także przygotowywanie okresowych raportów dla inwestorów. Lion Investments pozostaje jako niezależny podmiot. Dzięki temu zachowuje obiektywność w kwestii informowania inwestorów o przebiegu procesu inwestycyjnego. Oraz pełni nadzór nad wypłatą dochodów dla inwestorów.

inwestycja deweloperska

Jak przebiega inwestycja czyli proces wejścia do spółki deweloperskiej

W momencie gdy Lion Investments przedstawia inwestycję do realizacji, przebieg działań związanych z wejściem udziałowym inwestorów jest następujący:

  • Lion Investments prezentuje inwestorom propozycję objęcia udziałów w spółce realizującej inwestycję deweloperską,
  • inwestor składa oświadczenia przyjęcia propozycji objęcia udziałów w spółce i dokonuje opłacenia tych udziałów,
  • po dokonaniu wpłaty inwestor składa oświadczenie o objęciu udziałów (w formie aktu notarialnego, przed swoim notariuszem, co nie wymaga udziału spółki ani Lion Investments, i oznacza że każdy inwestor robi to np. w miejscu swojego zamieszkania); dzięki temu inwestor staje się udziałowcem spółki deweloperskiej,
  • inwestor składa też równocześnie ofertę sprzedaży swoich udziałów na rzecz spółki (tzw. opcja call), w określonym przyszłym terminie, a spółka składa inwestorowi ofertę kupna jego udziałów (tzw. opcja put), również w określonym przyszłym terminie,
  • po uzyskaniu pełnego potrzebnego kapitału spółka realizuje projekt inwestycyjny,
  • w trakcie trwania projektu spółka (przy udziale Lion Investments) przedstawia inwestorom raporty z jego realizacji, oraz wypłaca kolejne transze dochodu z udziałów, zgodnie z określonym ich poziomem,
  • po określonym czasie inwestycji i wypłaceniu całego gwarantowanego dochodu spółka wykupuje udziały od inwestorów.

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące inwestycji, które obecnie możliwe są do sfinansowania, znajdują się w sekcji „Nasze Inwestycje„.

Z Lion Investments inwestuj w projekty deweloperskie!

Lion Investments

Materiał i informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, ani oferty publicznej w rozumieniu art.3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U z 2019 r. poz. 623 z późn.zm.). Materiały i informacje zawarte na stronie nie stanową też jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. Nie stanowią także zapewnienia że jakakolwiek decyzja lub strategia inwestycyjna jest albo może być właściwa w indywidualnej i konkretnej sytuacji każdego potencjalnego inwestora.

Ewentualne prezentowane tutaj parametry i dane finansowe stanowią jedynie planowaną prognozę inwestycji. Rzeczywiste wyniki inwestycji mogą być obciążone szeregiem czynników ryzyka, które mogą prowadzić do uzyskania zysku niższego niż prezentowana stopa zwrotu bądź do utraty części lub całości zainwestowanych środków. Dane i parametry są udostępniane potencjalnym inwestorom wyłącznie w celach informacyjnych. A jednocześnie przy założeniu, że mogą być wykorzystane aby każdy inwestor dokonał własnej analizy inwestycji i ewentualnego udziału w niej.

Wszystkie dane zawarte w tym miejscu zostały przygotowane przy zastosowaniu najlepszej wiedzy oraz w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym. Lion Investments nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych informacji.